Recull de preguntes frequents

És correcte utilitzar com a sinònims els mots “alumne” o “estudiant” en l’ensenyament Universitari?

Tal i com defensa la representació estudiantil europea, estatal i autonòmica, els mots alumne o alumnat (tenen denotacions de subjecte més passiu) i no són adequats i caldria eliminar-los en l’ensenyament Universitari, el mot correcte és la/el estudiant (que denoten una participació activa en el proces d’ensenyament-aprenentatge). 

Millorareu l’eficiència dels equips d’emergència? ex.:protocols, voluntariat vs professionalització.
Quina cobertura legal empara els seus membres si es deriva responsabilitat de la seva actuació?

Gràcies per la teva pregunta. Diversos membres de l’equip són o han estat membres d’equips d’emergència i aquest tema ha estat motiu de reflexió. No cal dir que estem a favor de qualsevol mesura que millori la nostra capacitat de reacció davant d’un incident o accident a la Universitat i cal reconèixer l’esforç fet fins ara en aquest sentit. De l’ anàlisi de la implantació dels equips d’emergència en destaques dos aspectes importants:

1. A totes les formacions se’ns indica que no tenim cap responsabilitat legal derivada de les nostres actuacions com a membres de l’equip d’emergència. No obstant, observo que la inquietud respecte a aquest punt és generalitzada. Sembla clar que cal fer arribar a tota la Universitat una informació inequívoca sobre la obligatorietat o la responsabilitat lligades a aquesta activitat.
2. Crec que també es pot treballar per harmonitzar el caràcter no professional del personal que participa en aquestes activitats amb la formació que reben i la mena de resposta que s’espera d’ells. Amb la intenció de donar una bona formació, em sembla que sovint s’espera un tipus de resposta del personal més pròpia de professionals i això també crea certa inquietud.

En resum, hem d’avançar en aquesta iniciativa perquè és útil. Però cal dissipar dubtes i adaptar-la per a que tots ens hi sentim còmodes. Aquesta és la clau per a que una acció d’aquest tipus es pugui basar més en el compromís col·lectiu que en l’obligatorietat.

Quin és el posicionament de la candidatura sobre la situació política de Catalunya?

Vull agrair-te la pregunta i manifestar-te que jo vull ser la rectora de tots independentment del posicionament polític, religiós o creences.
Així mateix, la meva postura sobre la situació política és la d’instar a tothom a respectar els principis democràtics: diàleg, llibertat d’expressió i respecte a les opinions.

Qui serà el gerent?

L’actual gerent forma part de l’altra candidatura.

En relació al nostre programa, la pregunta clau no seria “QUÍ serà el gerent” sinó “QUÈ farà el gerent”.

El gerent o gerenta per delegació de la Rectora, tindrà l’encàrrec d’executar, d’acord amb els estatuts de la URV, les polítiques econòmiques i de PAS acordades pel Vicerectorat d’Economia i Organització i el Vicerectorat de Personal, respectivament.

També és a l’esperit del nostre programa que aquestes polítiques hagin estat àmpliament debatudes amb els col·lectius implicats.